begrippenlijst - a


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Aandelenfusie  Fusie waarbij de aandelen van een vennootschap worden overgenomen door een andere vennootschap.

 

Actief beleggen  Als op grond van een bepaalde marktvisie wordt afgeweken van de benchmark, om zo te trachten een betere performance te behalen.

 

Afkoopwaarde  Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beŽindiging van een levensverzekering. Het betreft de op dat moment opgebouwde waarde eventueel verminderd met diverse kosten.  

 

Aflossingsschema  De wijze waarop bij de verschillende hypotheekvormen de aflossing van de schuld plaats vindt.  

 

Aflossingsvrije hypotheek  Hypotheek waarbij de geldnemer gedurende de looptijd van de lening niet aflost. De geldnemer betaalt ook geen premies voor een gemengde verzekering of een kapitaalverzekering bij leven om de aflossingsvrije lening te zijner tijd mee af te kunnen lossen.  
 

Afsluitkosten  Alle kosten voor het afsluiten van een hypotheek. Naast de afsluitprovisie zijn dat ondermeer taxatiekosten, kosten aanvraag NHG, hypotheekakte etc.  

 

Afsluitprovisie  Zie afsluitkosten. De afsluitprovisie bedraagt in de regel 1% over het hypotheekbedrag.  

 

Akte van levering  De overdrachtsakte die door de notaris wordt opgemaakt, waarna bij ondertekening van koper en verkoper het eigendom van de woning overgaat naar de nieuwe eigenaar.  
 

Alleenstaandenpensioen  In veel pensioenregelingen is de franchise afgeleid van de AOW-uitkering die twee gehuwden of ongehuwd samenwonenden gezamenlijk ontvangen. Alleenstaanden ontvangen in werkelijkheid een AOW-uitkering dat lager is dan het AOW-bedrag dat in de franchise is verwerkt. In sommige pensioenregelingen wordt aan alleenstaanden een extra aanspraak op ouderdomspensioen toegekend ter compensatie van het verschil tussen de werkelijke AOW-uitkering en de AOW-uitkeringen voor twee 65-plussers. Deze extra aanspraak op ouderdomspensioen wordt vaak alleenstaandenpensioen of ongehuwdenpensioen genoemd. Per 1 januari 2002 is deze pensioenvorm niet meer toegestaan, als gevolg van het verbod op discriminatie naar burgerlijke staat dat op die datum in werking is getreden.  

 

AnnuÔteit  Een serie gelijkblijvende betalingen die bestaan uit een rente- en een aflossingsdeel en die dienen om een schuld mee af te lossen. Doordat er met elke betaling steeds een deel van de schuld wordt afgelost, neemt de schuldrest, en dus ook de rentevergoeding over die schuldrest, geleidelijk af.  

 

AnnuÔtenhypotheek  Een klassieke hypotheekvorm waarbij de jaarlijkse som van rente en aflossing, behoudens invloed van rentewijziging (en) of extra aflossing (en), gelijk blijft. Daarbij neemt in het verloop van de hypotheek het rentebestanddeel af en het aflossingsbestanddeel toe.  

 

ANW  Afkorting voor de Algemene Nabestaandenwet. De ANW heeft per 1 juli 1996 de AWW vervangen. Het is een volksverzekering en geldt daarom voor alle ingezetenen van Nederland en degenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever. De ANW voorziet in uitkeringen bij overlijden van een verzekerde aan de man of vrouw met wie de verzekerde was gehuwd of ongehuwd samenwoonde. Tevens kent de ANW een uitkering voor de ex-echtgeno(o)t(e) ten opzichte van wie de overleden verzekerde een alimentatieplicht had en voor kinderen die door het overlijden van een verzekerde ouderloos zijn geworden. Het recht op een ANW-uitkering (met uitzondering van de uitkering voor wezen) is afhankelijk van leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande. Een eventueel eigen inkomen is van invloed op de hoogte van de ANW-uitkering.  

 

ANW-GAT   Geeft het verschil aan tussen de uitkering die kon worden verkregen uit hoofde van de AWW en de uitkering die een nabestaande uit hoofde van de ANW verkrijgt.  

 

AOW  Afkorting voor de Algemene Ouderdomswet. Het is een volksverzekering en geldt daarom voor alle ingezetenen van Nederland en voor degenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever. De AOW voorziet in uitkeringen bij ouderdom. De uitkeringen gaan in op de eerste dag van de maand waarin de verzekerde 65 jaar wordt. De hoogte van de uitkeringen is niet afhankelijk van het loon dat gedurende een eventuele loopbaan is verdiend, maar is afhankelijk van de burgerlijke staat en de gezinssituatie waarin de verzekerde verkeert.  

 

AOW-gat  Per 1 januari 2015 zal de partnertoeslag aan AOWīers met een partner die jonger is dan 65 jaar komen te vervallen. Voor personen die zijn geboren op of na 1 januari 1950 en dus op of na 1 januari 2015 de 65-jarige leeftijd bereiken, kan het gezamenlijke inkomen hierdoor tijdelijk lager worden. Dit wordt het AOW-gat genoemd. De grootte van dit gat is afhankelijk van het leeftijdsverschil tussen beide partners.  

 

Appartement  Een woning als onderdeel van een gebouw of pand met meerdere woningen. In de splitsingsakte staat precies beschreven voor welk deel er aanspraak gemaakt kan worden op het exclusieve recht van gebruik.  

 

Arbeidsongeschiktheid  Bij arbeidsongeschiktheid is men gedeeltelijk of in het geheel niet in staat om arbeid te verrichten. Daardoor zal het inkomen veelal sterk terugvallen, waarvoor in de plaats een uitkering volgens de WIA of soortgelijke fondsen zal plaatsvinden. Tegen de financiŽle gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunt u zich verzekeren. Bijvoorbeeld door een gedeelte van de hypotheeklasten af te dekken.  

 

Arbeidsongeschiktheidpensioen  Deze pensioenvorm voorziet in uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Vaak fungeren deze als aanvulling op de uitkeringen krachtens de Wet Inkomen en Arbeid (WIA). Arbeidsongeschikheidspensioen eindigt uiterlijk op de pensioenleeftijd.  

 

Aspirant-Deelnemer  Werknemer die een partner en/of kinderen heeft, maar die nog niet de vereiste leeftijd heeft bereikt om deel te mogen nemen aan de pensioenregeling van zijn werkgever. Voor aspirant-deelnemers wordt op risicobasis een nabestaandenpensioen en soms ook een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd.  

 

Assurantiebelasting  7% over premie + kosten, behalve bij: levensverzekering, ongevallenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekostenverzekering, transportgoederenenverzekering, herverzekering

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me