begrippenlijst - B


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Backservice Verhoging van pensioenaanspraken over achterliggende dienstjaren bij verhoging van de pensioengrondslag. Deze verhoging van pensioenaanspraken komt vooral voor in eindloonregelingen.


Baerisch
Wanneer men een koersdaling verwacht op de effectenbeurs.
 

Bandbreedterente Variatie op een variabele rente. Het is een vaste rente met over het algemeen een boven-Ťn een ondermarge (bandbreedte) van een contractueel vastgelegd rentepercentage. Wanneer de marktrente de marge overschrijdt wordt de 'vaste' rente verhoogd of verlaagd. De verhoging of verlaging is ter groote van het verschil tussen de boven/ondermarge en de marktrente.
 

Bankgarantie In het voorlopige koopcontract wordt met de koper doorgaans een waarborgsom afgesproken in geval de verkoop niet doorgaat en er geen beroep gedaan kan worden op de in het koopcontract vermelde ontbindende voorwaarden. In plaats van storting van dit bedrag (meestal 10% van de koopsom) stelt de bank zich garant voor dit bedrag, zodat, indien noodzakelijk, dit bedrag aan de verkoper kan worden overgemaakt. De bankgarantie vervangt dus de storting van een waarborgsom.
 

Bankhypotheek Een hypotheek die dient als zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank van de hypotheekgever te vorderen heeft, ongeacht de wijze waarop deze vordering is ontstaan.
 

Basishypotheek Een hypotheek die onder standaardcondities en tegen basisrente wordt verstrekt.
 

Basisrente Het laagste tarief behorende bij een bepaalde renteduur die onder de standaardcondities wordt verstrekt.
 

Bearmarkt Een dalende effentenmarkt.
 

Begunstigde Degene die de uitkering bij een levensverzekering ontvangt. Dit kan de verzekerde zijn, maar ook een derde persoon.
 

Belastbaar inkomen Het inkomen dat bepalend is voor de belastingheffing. Het belastbaar inkomen wordt vastgesteld via het boxenstelsel en bestaat o.a. uit inkomen uit arbeid en eigen woning, bijtellingen (zoals auto van de zaak en eigenwoningforfait) en aftrekposten (zoals betaalde (hypotheek)rente en betaalde alimentatie).
 

Beleggings (verzekerings) hypotheek Hypotheek, al dan niet in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering, waarbij de aflossing op einddatum, al dan niet via een verzekering, geschiedt door middel van een periodiek gestort bedrag dat is vastgesteld op basis van een minimaal te verwachten rendement. Een belangrijk verschil met de traditionele levenhypotheek en de spaarhypotheek is dat bij de beleggings- (verzekerings) hypotheek de geldnemer zelf kan aangeven bij welke beleggingsinstelling (en) de ingelegde premies worden belegd.
 

Beleggingskoopsom Een koopsom, veelal ten behoeve van een lijfrenteverzekering, waarbij het ingelegde geld minus kosten wordt belegd. De einduitkering staat niet vast en is afhankelijk van het behaalde rendement.
 

Beleggingsmix De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscatagorieŽn, zoals: aandelen, onroerend goed en vastrentende waarden met een nadere onderverdeling in binnen- en buitenlandse beleggingen.
 

Beleggingsportefeuille Het geheel van effecten in bezit van een (institutionele of particuliere) belegger.
 

Benchmark (INDEX) Een objectieve maatstaf voor zowel de samenstelling als de performance van het belegde vermogen. Een benchmark-index is een mandje van-bijvoorbeeld-een aantal aandelen. In beginsel bepaalt de totale waarde van alle uitstaande aandelen de waarde van de index; fluctuaties in de waarde van de index worden dus veroorzaakt door koersfluctuaties van de in de index opgenomen aandelen. Een bekend voorbeeld van een index die als benchmark wordt gebruikt is de AEX-index.

 

Bereidstellingsprovisie De door de bank in rekening gebrachte vergoeding bij verlenging van de hypotheekofferte. De vergoeding bedraagt doorgaans 0,25% per (deel van de) maand en wordt alleen in rekening gebracht indien de hypotheekrente in de periode van verlenging stijgt.
 

Beschikbare premieregeling Pensioenregeling waarin de hoogte van de verzekerde pensioenen afhankelijk is van de krachtens de regeling beschikbare premie en de daarmee te behalen beleggingsopbrengsten. Met behulp van actuariŽle grondslagen en methoden wordt bij pensionering de precieze hoogte van het pensioen vastgesteld. Bij andere typen pensioenregelingen wordt eerst de pensioenhoogte en vervolgens de hoogte van de premies vastgesteld.
 

Beursdip Een tijdelijke daling van een groot aantal beursfondsen.
 

Beurseconomie Wanneer de markt sterk wordt bepaald door de prestaties van de effectenhandel.
 

Beursrally Een snelle stijging van een groot deel van de op een effectenbeurs genoteerde aandelen.
 

BKR (Bureau Kredietregistratie) Bij de aanvraag van een lening zal elke kredietverstrekker de aanvraag melden bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel. Het BKR is een centraal bureau dat tot taak heeft leningen te registreren die in Nederland zijn aangegaan. Bij het BKR zijn banken, financieringsmaatschappijen, hypotheekbanken, kredietverlenende instellingen, leasebedrijven, credit-cardmaatschappijen en postorderbedrijven aangesloten. De kredietverstrekker is wettelijk verplicht om de kredietaanvraag bij het BKR te laten toetsen. Het BKR kijkt of er andere leningen lopen en of er aan de verplichtingen wordt voldaan. Het BKR registreert naam, adres, geboortedatum, het soort krediet, het bedrag, het contractnummer, de aflos- en vervaldatum en of er sprake is geweest van betalingsachterstanden. De gegevens worden door het BKR strikt vertrouwelijk behandeld.
 

Blanco krediet Een blanco krediet is een krediet waarbij geen onderpand is vereist.
 

Bleu Chip Benaming voor een kwaliteitsaandeel.
 

Boeterente Bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt bij het vroegtijdig

aflossen van de hypotheek wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken en niet wordt voldaan aan een geldige reden van aflossing.
 

Boetevrije aflossing Vrijgesteld bedrag, meestal uitgedrukt in een percentage van het (oorspronkelijk) geleende hypotheekbedrag, dat jaarlijks mag worden afgelost op de hypotheek. De meeste geldverstrekkers hanteren een percentage tussen de 10 en 20%.
 

Bonusbescherming Indien men op de hoogste b/m trede staat gaat men bij een schuldschade wel terug in treden, maar behoud men wel de maximale korting.
 

Boon/Van Loon-Arrest Voor scheidingen die plaatsvonden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 waren regels van kracht met betrekking tot pensioenen die voortvloeiden uit dit arrest van de Hoge Raad. De op de scheidingsdatum opgebouwde pensioenaanspraken maakten deel uit van de te scheiden boedel bij echtscheidingen en bij ontbinding van een huwelijk na scheiding van tafel en bed. Deze zogenaamde verekening van pensioenaanspraken vond plaats indien al of niet overeengekomen huwelijkse voorwaarden daartoe aanleiding gaven. Er diende sprake te zijn van enige mate van vermogensgemeenschap. Als gevolg van de wet verevening pensioenrechten bij scheiding is dit arrest van de Hoge Raad niet meer van toepassing voor scheidingen na 1 mei 1995.
 

Bouwdepot Een nieuwbouwhuis betaalt u in termijnen. U sluit de hypotheek op het moment van aankoop en het geleende bedrag wordt op een aparte rekening (in depot) gezet. Als u een termijn moet betalen, wordt het bedrag overgeschreven. Over het geld dat in depot staat krijgt u rente. Een bouwdepot is ook mogelijk als het om een bestaande woning gaat, zowel bij aankoop als verbetering of onderhoud van de woning. Een bouwdepot wordt in dit geval vereist als de hoogte en het rentepercentage van de lening bepaald wordt door de waarde van de woning na verbouwing.
 

Bouwrente Bouwrente is de rente die u bij nieuwbouw betaalt, vaak met terugwerkende kracht, tot aan het passeren van de hypotheekakte. De bouwrente tot aan het tekenen van de koop/aanneemovereenkomst maakt fiscaal gezien deel uit van de koopsom. Deze bouwrente is niet aftrekbaar. De hypotheekrente over deze meegefinancierde bouwrente is wel aftrekbaar. De bouwrente na het tekenen van de koop/aanneemovereenkomst tot aan het passeren van de hypotheekakte, ook wel uitstelrente genoemd is wel aftrekbaar. De hypotheekrente over deze meegefinancierde bouwrente is niet aftrekbaar.
 

Bouwtermijnen Gedeeltes van de totale koop-aanneemsom die, vooraf vastgesteld, periodiek in rekening worden gebracht bij de koper.
 

Box I Met deze box krijgt bijna iedereen te maken. Het is daardoor de belangrijkste box. In deze box vindt ook de verrekening plaats van de hypotheekrenteaftrek. In deze box valt inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen woning en winst uit onderneming.
 

Box II Wanneer u in het bezit bent van 5% aandelen van een vennootschap, men noemt dit aanmerkelijk belang, wordt u belast in deze box. Daarvoor geldt een vast tarief van 25%.
 

Box III Alles wat niet in de eerste twee boxen valt komt in box 3. In de praktijk gaat het om bezittingen zoals spaartegoeden, beleggingen en onroerende zaken (niet de hoofdwoning) en om schulden zoals consumptieve leningen en een hypotheek op een tweede woning. De fiscus gaat uit van een fictief rendement van 4% over het saldo van uw bezittingen en schulden. Dit rendement wordt belast met 30%. Dit komt neer op 1,2% belasting over uw vermogen (vermogensrendementsheffing).
 

Boxenstelsel Bij de nieuwe belastingwetgeving 2001 wordt uw inkomen verdeeld over drie boxen; het zogenaamde boxenstelsel. Elke belastingbox kent zijn eigen tarief.
 

B-Polis De pensioen- en spaarfondsenwet kent een beperkt aantal mogelijkheden om een pensioentoezegging uit te voren. Eťn daarvan is het sluiten van een levensverzekeringsovereenkomst met een wettelijk toegelaten levensverzekeraar.Bij deze levensverzekeringsovereenkomst is de werkgever degene die de verzekering afsluit; hij heet de ‘verzekeringnemer’. De werknemer, die is verbonden aan de onderneming van de werkgever, is de verzekerde.
 

Bruto fondsrendement Het rendement op jaarbasis dat met beleggingen is behaald. In dit rendement zijn alle beleggingsopbrengsten en de waardeontwikkeling van de beleggingen zelf inbegrepen. Op dit rendement zijn geen kosten die ten laste van het desbetreffende fonds (mogen) komen in mindering gebracht. Met andere woorden dit is het rendement op de beleggingen voor aftrek van kosten voor het fondsbeheer.
 

Bufferrente Zie bandbreedterente.
 

Bulletlening Lening die aan het einde van de termijn in 1 keer zal moeten

worden afgelost.
 

Bullmarkt Stijgende effectenmarkt.

 

Bust Economische teruggang.
 

Bijzonder partnerpensioen In pensioenregelingen met een partnerpensioenregeling voor ongehuwde niet-geregistreerde partners, die gelijksoortig is aan de regeling van weduwen- en weduwnaarspensioen voor gehuwden, wordt bij scheiding van deze ongehuwde partners meestal een bijzonder partnerpensioen toegekend op basis van de regeling die geldt voor bijzonder weduwen-en weduwnaarspensioen. Dit ondanks het feit dat de pensioen-en spaarfondsenwet hier niet toe verplicht.
 

Bijzonder weduwen- en weduwnaarspensioen Indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap van een (gewezen) deelnemer aan een pensioenregeling eindigt, ontvangt de gewezen echtgenoot of partner een premievrije aanspraak op weduwen- of weduwenpensioen. Een dergelijke pensioenaanspraak wordt in de praktijk meestal aangeduid met de term bijzonder weduwen- of weduwnaarspensioen. De (ex)-partners kunnen desgewenst een afwijkende regeling overeenkomen.

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me