begrippenlijst - E


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Effectenhypotheek Hypotheek waarbij de aflossing op einddatum geschiedt uit de verkoop van een effectenportefeuille. De effectenhypotheek wordt ook wel 'zuivere' beleggingshypotheek genoemd omdat de geldnemer niet via een verzekering maar rechtstreeks belegt. Bij de aanvang van de looptijd wordt een zogenaamd doelvermogen vastgesteld aan de hand waarvan, op grond van prognoses, de inleg kan worden bepaald.
 

Effectief rendement Netto gerealiseerd rendement waarin alle kostencomponenten zijn verwerkt. In dit rendement zijn de kosten van de verzekeraar verwerkt en de eventuele kosten van de overlijdensrisicodekking.
 

Effectieve rente Het rentepercentage dat men daadwerkelijk over de hypotheekschuld betaalt, waarbij rekening wordt gehouden met het moment waarop de hypotheekrente is verschuldigd (vooraf of achteraf per maand of kwartaal) en de afsluitkosten.
 

Eigendomsbewijs Een afschrift van de bij de notaris ondertekende en bij het Kadaster ingeschreven transportakte ten behoeve van de nieuwe eigenaar.
 

Eigen woningforfait De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning uitgedrukt in het zogenoemde eigenwoningforfait. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient dit forfait bij het inkomen te worden opgeteld. De hoogte van deze fiscale huurwaarde is een bepaald percentage van de WOZ-waarde (Wet Onroende Zaakbelasting) van de woning. De WOZ-waarde is de waarde van de woning in lege staat en wordt door de gemeente bepaald.
 

Eigen woningrente Term die wordt gehanteerd voor rente op leningen (niet alleen hypotheek) die dienen voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning.

Eigenwoningrente is fiscaal aftrekbaar in Box I
 

Eindloonregeling Pensioenregeling waarin de hoogte van het (behaalbare) ouderdomspensioen afhangt van het salaris dat de deelnemer direct voorafgaand aan de pensioendatum verdient.
 

Eindschuld Het bedrag van de oorspronkelijke lening dat nog open staat op de einddatum en dat u in werkelijkheid nog aan de geldverstrekker verschuldigd bent.
 

Employee benefits Niet verplichte werknemersverzekeringen en andere voorzieningen voor werknemers die onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst.
 

En bloc clausule Clausule waarin de verzekeraar zich het recht voorbehoudt de geldende voorwaarden in zijn geheel dan wel groepsgewijs te wijzigen.
 

Erfpacht Het zakelijk recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De daarvoor te betalen vergoeding heet erfpachtcanon.
 

Erfpachtcanon De aftrekbare periodieke (gemeentelijke) heffing op grond dat in erfpacht is uitgegeven.
 

Executie Gedwongen verkoop van een huis.
 

Executiewaarde De executiewaarde is de waarde van een huis bij gedwongen verkoop (executie). Een gedwongen verkoop levert meestal minder op dan een normale verkoop, doordat het moment van verkoop niet vrij gekozen kan worden. Een globale inschatting van de executiewaarde kan gesteld worden op 87,5% van de vrije verkoopwaarde (koopsom). De geldverstrekker gaat uit van de executiewaarde om te bepalen hoe hoog de hypotheek kan zijn. Geldverstrekkers financieren doorgaans tegen de zogenoemde basisrente tot 75% van de executiewaarde. Is het hypotheekbedrag hoger, dan kunnen opslagen op de hypotheekrente gelden. De opslagen worden niet berekend indien de lening met Nationale Hypotheek Garantie wordt verstrekt. Dan geldt een korting op het basistarief.
 

Expiratiedatum Datum waarop een contract afloopt.
 

Extra aflossing Een aflossing die u, hetzij verplicht (opgelegd door de geldverstrekker), hetzij vrijwillig, doet boven het bedrag dat u in de gekozen hypotheekvorm af moet lossen.
 

Extra storting Een extra premiebetaling aan de verzekeringsmaatschappij die dankzij samengestelde intrest eerder het gewenste eindresultaat oplevert of kan opleveren. U kunt hiermee uw looptijd verkorten of u periodieke premie verlagen.


 

 

 

Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me