begrippenlijst - n


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Nabestaandenpensioen Een pensioenuitkering na uw overlijden voor uw nabestaanden: uw partner en - onder bepaalde voorwaarden - uw kinderen.

Nabestaandenpensioen kan bestaan uit partnerpensioen en wezenpensioen.
 

Netto fondsrendement Het rendement dat op jaarbasis met beleggingen is behaald. In dit rendement zijn alle beleggingsopbrengsten en de waardeontwikkeling van de beleggingen zelf begrepen. Het totaal van de kosten, welke per jaar ten laste van het desbetreffende fonds komen (of zijn gekomen), dienen hierop in mindering te zijn gebracht. Met andere woorden: dit is het rendement op de beleggingen na aftrek van het fondsbeheer.
 

Netto vrij besteedbare ruimte Het NIBUD bepaalt op basis van uw bruto inkomen hoeveel ruimte u overhoudt voor maandelijkse financiele verplichtingen. Daarbij wordt gekeken naar het hoogste inkomen in het huishouden. Het NIBUD heeft onderzoek gedaan naar de kosten van levensonderhoud in Nederland. Op basis hiervan ziet u hier welke ruimte u nog over heeft om netto te besteden.
 

Netto-werkelijke rente Een door de Vereniging Eigen Huis in 1989 geŽintroduceerd begrip, dat in een percentage weergeeft: de hypotheekrente, de afsluitkosten, het fiscale voordeel, de premie van de overlijdensrisicoverzekering en de uitkeringskansen uit de overlijdensrisicoverzekering.
 

NHG Nationale Hypotheek Garantie staat voor een landelijke overheidsregeling, waarbij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de betaling van uw rente en aflossing. Indien u kiest voor een hypotheek met NHG betaalt u aan het Waarborgfonds als bijdrage 0,28% van het hypotheekbedrag. Wanneer u niet meer aan uw financiŽle verplichtingen kunt voldoen en uw huis gedwongen moet verkopen, wordt een eventueel verlies door het Waarborgfonds betaald. In dat geval treft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen een betalingsregeling met u om dat bedrag terug te betalen. Uw inkomen, de lening en de woning moeten voldoen aan de normen van het Waarborgfonds. Uw hypotheek mag maximaal EUR 250.000 (2006) bedragen, inclusief alle bijkomende kosten. Met Nationale Hypotheek Garantie krijgt u bij veel maatschappijen een korting op de hypotheekrente van ongeveer 0,5%.
 

Nietig verklaren Wanneer op wettelijke gronden een overeenkomst ongeldig wordt verklaard.
 

Nieuw regime lijfrente-uitkering Een direct ingaande lijfrente voor een lijfrenteverzekering met premiebetaling afgesloten na 16 oktober 1999 of een lijfrenteverzekering tegen koopsombetaling afgesloten na 1 januari 1992. Bij een nieuw regime lijfrente-uitkering heeft u niet de vrijheid om de verzekerde en de begunstigde aan te wijzen. Degene die de begunstigde is tijdens de opbouwfase, moet ook de verzekerde en de begunstigde zijn van de lijfrente-uitkering (afbouwfase). Wel kunt u uw partner als tweede verzekerde opgeven, wat betekent dat de lijfrente-uitkering doorloopt totdat de langstlevende komt te overlijden.
 

Nominale rente De rente die de geldverstrekker op jaarbasis met u afspreekt.
 

Notariskosten De kosten die de notaris berekent voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte (ook wel transportakte genoemd).
 

Note Een verhandelbare lening met een korte looptijd.Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me