begrippenlijst - o


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Omslagheffing Dit is de heffing die de waterschappen opleggen aan de eigenaren van onroerende zaken om de kosten voor het kwantiteitsbeheer te dekken.
 

Omslagstelsel Financieringsvorm waarbij de werkenden premies betalen waarmee op hetzelfde moment uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden worden betaald. Bij omslagdekking worden de uitkeringen die in een bepaald jaar collectief zijn verschuldigd omgeslagen over degenen die in dat jaar bijdrageplichtig zijn. Er vindt gťťn reservering plaats voor toekomstige uitkeringen. Dat laatste gebeurt wel bij het kapitaaldekkingsstelsel en het rentedekkingsstelsel. In Nederland wordt het omslagstelsel onder meer toegepast voor de financiering van de AOW. De pensioen- en spaarfondsenwet staat omslagdekking voor toegezegde pensioenaanspraken niet toe.
 

Onderhandse akte Akte die is opgesteld zonder tussenkomst van een notaris.
 

Onderzetting Het beschikbaar stellen van een onroerende zaak als onderpand.
 

Onroerende zaak Grond en alles wat er zich aard-en nagelvast op bevindt.
 

Onroerende zaakbelasting, OZB De gemeentelijke belasting die men moet betalen voor het het gebruik van een huis.
 

Ontbindende voorwaarden Voorwaarden in een koopovereenkomst van een woning op grond waarvan een overeenkomst kosteloos ontbonden kan worden (bijvoorbeeld bij het niet verkrijgen van garantie of hypotheek).
 

Opbouwpercentage Per jaar bouwt u een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Elk jaar bouwt u doorgaans 1/40 ofwel 1,75% op (het jaarlijkse opbouwpercentage). Bij veertig dienstjaren heeft u dan 40 x 1,75% =70% van uw (pensioengevend) salaris opgebouwd.
 

Opeisbaarheid In bepaalde gevallen is de schuld onmiddellijk opeisbaar voor de kredietverschaffer. Bijvoorbeeld als u twee of meer vervallen termijnen niet hebt betaald. Maar ook als u Nederland definitief heeft verlaten of in staat van faillissement verkeert, kan uw schuld onmiddellijk worden opgeŽist.
 

Openbare verkoop Het uitvoeren van een vonnis ofwel executie.
 

Oplevering Moment waarop de (ver)bouw van een woning is voltooid en wordt vrijgegeven aan de (nieuwe) bewoner.
 

Opstalverzekering De verzekering om schade te dekken bij het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van een huis, schuur, garage e.d. door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, inbraak enz. Een opstalverzekering wordt in de hypotheekakte verplicht gesteld door de geldverstrekker.
 

Opstaprente Zie rentebedenktijd.
 

Optie Het recht om een aandeel te kopen (call optie) of te verkopen (put optie) tegen een van te voren vastgestelde prijs (uitoefenprijs) op of binnen een bepaald tijdstip. Dit recht kan normaliter alleen worden verkregen door het betalen van een bedrag (optiepremie) aan de verkoper (schrijver) van de optie.
 

Optiemarkt Handel in opties.
 

Optiepremie Prijs die wordt betaald voor het optierecht.
 

Optietermijn Termijn gedurende welk een optierecht geldt.
 

Ouderdomspensioen Uw levenslange pensioen voor uzelf, vanaf uw pensioenleeftijd, doorgaans uw 65ste.
 

Oud regime lijfrente-uitkering Een direct ingaande lijfrente voor een lijfrenteverzekering met premiebetaling afgesloten voor 16 oktober 1999 of een lijfrenteverzekering tegen koopsombetaling afgesloten voor 31 december 1991. Bij een oud regime lijfrente-uitkering bent u vrij om de verzekerde en de begunstigde van de uitkering aan te wijzen. Wie de lijfrente-uitkering gaat ontvangen is vooral afhankelijk van het doel waarvoor u een lijfrente-uitkering afsluit. Bijvoorbeeld een lijfrente-uitkering als aanvulling op het inkomen of als inkomen voor een (klein)kind.
 

Ouderschapsverlofkorting Een heffingskorting in de inkomstenbelasting van 50% van het brutominimumloon per opgenomen verlofuur. Recht op de korting bestaat in het jaar dat ouderschapsverlof wordt opgenomen en alleen als deze ouder in dat jaar aan de levensloopregeling deelneemt.
 

Overbruggingskrediet Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van de nieuwe en de verkoop van de oude woning, indien er sprake zal zijn van overwaarde en deze overwaarde aangewend zal worden voor de nieuwe financiering.
 

Overdrachtsakte Zie transportakte.
 

Overdrachtsbelasting Deze belasting wordt geheven bij overdracht van een bestaand huis en bedraagt 6% van de aankoopwaarde. Meestal betaalt de koper deze belasting (kosten koper: k.k.). Voor een nieuwbouwhuis is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. In sommige gevallen geldt dit wel voor de grond.
 

Overdrachtskosten De kosten die nodig zijn om het huis op uw naam te krijgen: de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opstellen van de overdrachtsakte. Bij bestaande huizen wordt vaak de term 'kosten koper' gehanteerd, Dit betekent dat de overdrachtskosten voor rekening van de koper komen. Nieuwbouwwoningen worden vaak 'vrij op naam' aangeboden. De kosten voor de overdracht van het huis zijn hierbij voor rekening van de verkopende partij.
 

Overlijdensrisicoverzekering Een verzekering die tot uitkering komt als de verzekerde komt te overlijden en die het mogelijk maakt dat de nabestaande(n) in de woning kan/kunnen blijven wonen, omdat de hypotheek kan worden afgelost of verlaagd. Vaak wordt het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering verplicht gesteld.
 

Overmaat Wanneer er meer grond wordt geleverd dan is afgesproken bij de oorspronkelijke bouwafspraak.
 

Oversluiten Het opnieuw afsluiten van de hypotheek tegen een andere rente en/of andere voorwaarden bij een andere of dezelfde geldverstrekker.
 

Overstapfaciliteit Mogelijkheid om over te stappen van een variabele naar een vaste rente.
 

Overwaarde Als de verkoopwaarde van een huis hoger is dan de restantschuld.


Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me