begrippenlijst - s


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Salaris/diensttijdregeling Pensioenregeling waarbij de hoogte van het uiteindelijk te bereiken pensioen afhangt van het aantal dienstjaren dat bij een werkgever is doorgebracht, de hoogte van het salaris en het opbouwpercentage per dienstjaar. Voorbeelden van salaris/diensttijdregelingen zijn eindloonregelingen, middelloonregelingen en streefregelingen.
 

Saldolijfrente Dit is een lijfrenteverzekering waarover in het verleden geen fiscale aftrek is genoten. Dit betekent dat over de lijfrente-uitkeringen pas belasting verschuldigd is wanneer ze meer bedragen dan de betaalde premies of koopsom. Dit is slechts van toepassing op de waarde binnen deze lijfrenteverzekeringen, die is opgebouwd voor 14 september 1999.
 

Saldomethode (Fiscaal) Dit is een wijze van belastingheffing die inhoudt dat de periodieke uitkeringen pas in de belastingheffing worden betrokken nadat en voor zover die uitkeringen de prestaties te boven gaan, die daarvoor in het verleden zijn geleverd. Periodieke uitkeringen worden dus belast wanneer de som van verkregen uitkeringen groter is dan de som van in het verleden betaalde premies.
 

Sectorfonds Beleggingsfonds dat uitsluitend in een bepaalde bedrijfstak belegt.
 

SER Afkorting van Sociaal Economische Raad. Deze raad is belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken met betrekking tot de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties. Andere taken van de SER zijn het adviseren van de regering over sociale en economische vraagstukken (bijvoorbeeld de pensioenproblematiek), het richting geven over ontwikkelingen in het bedrijfsleven en het uitvoering geven aan bepaalde wetten. De SER is in 1950 ingesteld bij de Wet op de bedrijfsorganisatie. De leden van de SER vormen samen een representatieve vertegenwoordiging van ondernemers, werknemers en door de regering benoemde deskundigen (kroonleden). De SER is gevestigd in Den Haag.
 

Servicekosten Kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen met betrekking tot een onroerende zaak. Bewoners/eigenaren van flats, appartementen en gesplitste woningen hebben met servicekosten te maken.
 

Slotuitkering Een slotuitkering kan worden meeverzekerd (bij lijfrente-uitkeringen vooraf). Dit betekent dat bij overlijden een laatste uitkering wordt gedaan over de periode vanaf de laatste lijfrente-uitkering voor overlijden tot aan de overlijdensdatum. Deze uitkering wordt veelal op hele maanden naar boven afgerond.
 

Sondeermeester Iemand die de bodem onderzoekt.
 

Sondering Bodemonderzoek.
 

Spaarhypotheek Hypotheekvorm waarbij de aflossing geschiedt door middel van een gemengde verzekering en waarbij de vergoeding over en berekening van de spaarpremie bepaald wordt door de hypotheekrente. De hoogte van de verzekeringsuitkering bij leven en overlijden staat van tevoren vast.
 

Spaarloonregeling Werknemers kunnen uit hun brutosalaris een bepaald bedrag per jaar sparen. In principe staat dit bedrag vier jaar lang geblokkeerd. Na vier jaar komt het gespaarde bedrag belastingvrij aan de werknemer ter beschikking.
 

Stabielrente Zie bandbreedterente.
 

Sterfterisico Het risico voor een pensioenfonds of een verzekeraar dat er schade optreedt als gevolg van sterfte die gemiddeld hoger of lager is dan verwacht. Het pensioenfonds of de verzekeraar ontleent de sterfteverwachting aan de gehanteerde sterftetafels.
 

Stichtingskosten De grondprijs vrij op naam met daarbij de bouwkosten inclusief BTW, zoals vermeld in de koop/aannemingsovereenkomst.Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me