begrippenlijst - v


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Valutacrisis Economische crisis door devaluatie van een valuta.
 

Variabele rente Rente die per maand of kwartaal varieert.
 

Vaste inschrijving Vermelding in het hypotheekregister waarbij sprake is van een zogenaamd dalend hypotheekrecht. De geldverstrekker mag dan niet meer vorderen dan de nog openstaande hypotheekschuld vermeerderd met rente en kosten.
 

Vastrentende waarden Verzamelnaam voor beleggingen waarop in beginsel een vaste rentevergoeding en een vaste looptijd geldt. Voorbeelden van vastrentende waarden zijn obligaties, onderhandse leningen en hypotheken. Deze beleggingen worden ook wel als risicomijdend aangeduid.
 

Vereniging van eigenaren Als het eigendom van een pand (appartement, gesplitste woning) over meerdere eigenaren is verdeeld, vormen de eigenaren gezamenlijk een vereniging. Deze vereniging is wettelijk verplicht.
 

Verevenen Verdeling van tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken volgens de systematiek van de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding.
 

Vermogensrendementsheffing Een belasting van 30%, die in Box 3 wordt geheven over een verondersteld (fictief) rendement van 4% over het in die box vastgestelde gemiddeld in het jaar aanwezige vermogen. Per saldo is het tarief 1,2%.
 

Verpanden Zie verpanding.
 

Verpanding Verpanding is het overdragen van een recht aan een ander. Bijvoorbeeld de rechten van een polis van levensverzekering. Eťn en ander geschiedt door middel van een akte van verpanding.
 

Verwervingskosten Het totaal benodigde bedrag om een huis te kunnen kopen (verwerven).
 

Verzekerd bedrag Het bedrag dat tot uitkering komt op de einddatum van de verzekering of bij eerder overlijden van de verzekerde.
 

Verzekerde Wordt door de verzekeringnemer aangewezen als degene op wiens leven de overeenkomst wordt gesloten. De uitkering van het verzekerde kapitaal of de verzekerde rente is afhankelijk van het leven of de dood van de verzekerde. Zijn leeftijd en gezondheidstoestand zullen derhalve een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van de overeenkomst en de hoogte van de te betalen premies. Verder is zijn rol echter passief, dat wil zeggen hij heeft geen rechten en plichten.
 

Verzekeringkamer Orgaan dat een toezichthoudende taak heeft ten aanzien van pensioenfondsen en verzekeraars.
 

Verzekeringnemer De verzekeringnemer is degene met wie de verzekeraar de overeenkomst aangaat. Hij bepaalt de hoogte van het te verzekeren kapitaal en de looptijd van de verzekering. Hij is daarom de persoon die de rechten uit de overeenkomst kan uitoefenen. Deze persoon kan ook een rechtspersoon zijn, zoals een BV of NV. Meestal is hij ook de premiebetaler. De verzekeringnemer wijst ook degene aan op wiens leven de overeenkomst wordt gesloten: de verzekerde.
 

Vloerhandel De effectenhandel op de beursvloer.
 

Voorlopige dekking Verzekering die wordt verstrekt gedurende de periode na medische acceptatie tot aan het passeren van de hypotheekakte en/of tot aan het moment dat een verzekering is geaccepteerd. Voorlopige dekking komt ook voor in geval van schadeverzekeringen.
 

Voorlopig koopcontract Koopcontract dat vooraf gaat aan de overdracht bij de notaris en waarin meestal ontbindende voorwaarden zijn opgenomen.
 

Voorlopige teruggaaf Een eigen woning bezitter mag onder andere de hypotheekrente opvoeren als aftrekpost inkomstenbelasting. Dat leidt tot een belastingteruggave, die in plaats van per jaar achteraf ook per maand achteraf kan worden uitbetaald. U ontvangt dan een voorlopige teruggave rechtstreeks van de Belastingdienst. Eventueel te veel of te weinig terugontvangen belasting wordt achteraf verrekend met de definitieve aanslag inkomstenbelasting.
 

Vriendendienst Bij vriendendienst is degene die de vriendendienst verricht niet aansprakelijk wanneer de schade ontstaat door een ongelukkige handeling. De dienstverlener is alleen aansprakelijk indien er sprake is van grove schuld, roekeloosheid of wanneer de dienstverlener het belang van degene voor wie hij de dienst verrichtte onvoldoende in het oog heeft gehouden.
 

Vroegpensioen Een tijdelijke pensioenuitkering vanaf de datum dat u bent gestopt met werken of minder bent gaan werken tot aan uw pensioenleeftijd, doorgaans uw 65ste. Zie ook flexpensioen en prepensioen.
 

Vrij op naam (v.o.n.) Aanduiding achter de koopsom van een onroerende zaak, hetgeen betekent dat de kosten die met de aankoop gemoeid zijn (o.m. transportakte) voor rekening van de verkoper zijn. Zie overdrachtskosten.
 

Vrije verkoopwaarde Ook wel onderhandse verkoopwaarde genoemd. De waarde die een woning heeft wanneer het onderhands, dus zonder tussenkomst van een officieel bevoegd verklaarde instantie of ambtenaar, wordt verkochtMaak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me