begrippenlijst - w


A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z

Waarborgfonds Het Waarborgfonds Motorverkeer keert schaden uit, veroorzaakt door motorrijtuigen indien: schade veroorzaakt is:
  • met een gestolen auto;
  • door een onbekende dader ;
  • Door een onverzekerde dader;
  • Door een vrijgestelde gemoedsbezwaarde;
  • Indien de verzekeraar insolvent is.

Dit fonds is door de overheid opgericht in het kader van de bescherming van de verkeersdeelnemers aan het gemotoriseerd verkeer.
 

Waarborgsom Mogelijke zekerheidsstelling bij een koop van een (bestaande) woning voor de verkoper tot aan transportdatum, waarbij de koper een bedrag (tot 10% van de afgesproken koopsom) overmaakt aan de notaris. Dit kan ook via een bankgarantie.
 

Waardeoverdracht Het overdragen van de contante waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van pensioenregeling wisselt. Pensioenaanspraken worden daartoe afgekocht door de instelling die de pensioenregeling van de oude werkgever uitvoert en het afkoopbedrag wordt vervolgens rechtstreeks overgedragen aan de instelling die de pensioenregeling van de nieuwe werkgever uitvoert. De werknemer koopt daarmee bij die instelling pensioenaanspraken in.
 

Waterschapsheffing Heffing die bij de bevolking wordt geheven voor de uitvoering van het onderhoud, beheer van dijken en de waterhuishouding.
 

Weduwenpensioen Vorm van nabestaandenpensioen dat doorgaans levenslang wordt uitgekeerd aan de weduwe van een deelnemer aan een pensioenregeling.
 

Weduwnaarspensioen Vorm van nabestaandenpensioen dat doorgaans levenslang wordt uitgekeerd aan de weduwnaar van een deelnemer aan een pensioenregeling.
 

Wet Brede Herwaardering Verzekeringswet van 1992 tot en met 2000 die vermogensopbouw via kapitaalsverzekeringen beperkt middels vrijstellingen, duur en maximale inleg. Sinds de invoering van de belastingherziening 2001 inhoudelijk gedeeltelijk opgenomen in het nieuwe boxenstelsel via overgangsrecht en vaste bepalingen en vrijstellingen in Box I en Box II.
 

Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding Deze wet regelt dat de helft van het (tijdelijk) ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd wordt verdeeld (verevend) over degene die de rechten op pensioen heeft opgebouwd en de ex-partner. Partners kunnen onder voorwaarden een andere verdeling overeenkomen. De vereveningsgerechtigde (de ex-partner) krijgt hierdoor een rechtstreekse vordering op de pensioenuitvoerder van de vereveningsplichtige (de opbouwer van het pensioen).
 

Wet Waardering Onroerende Zaken, WOZ Wet waarop de waardegrondslag van het huis, zoals door de gemeente vastgesteld, is gebaseerd. Op basis van deze grondslag worden het eigenwoningforfait en de onroerende zaakbelasting berekend.
 

Wezenpensioen Eťn van de twee onderdelen van een nabestaandenpensioen. Het wezenpensioen is het pensioen dat uw kinderen - als aan alle voorwaarden is voldaan - krijgen na uw overlijden.
 

Woonlasten Het bedrag dat u per jaar voor het bewonen van uw huis moet betalen.
Maak een keuze

Home  |  Introductie  |  Uw maximale krediet  |  Aanvragen offerte  |  Informatie aanvragen  |  Kredietvormen  |  Begrippenlijst  |  Dienstenwijzer ZKC  |  Prospectussen  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact


Producten van ZKC Crediet BV

nujerijbewijshalen.nl  |  dureleningomzetten.nl  |  geldleningaanvragen.nl  |  digifinanciering.nl


 

© Design 2006 by Follow Me